سؤال کلیدی «چه فایده ای برای من دارد» در دوره های آموزشی

هنگام ایجاد یک دوره آموزش، مولفه های مختلفی وجود دارد که گفته می شود اثربخشی آن دوره را بهبود می بخشد. اول و مهمترین مسئله این است: این دوره باید دارای محتوای با کیفیت باشد.

بدون محتوای خوب، این دوره همیشه پایین تر از سطح مطلوب خواهد بود.

اما بیایید فرض کنیم دوره شما واقعا محتوای خوبی دارد، حال چه می توان گفت؟

برای بهبود تجربه یادگیری و کمک به فراگیران در دستیابی به اهداف مورد نظر از چه مواردی باید استفاده کنید؟ آیا باید بازی سازی را به آن اضافه کنید؟ در مورد انجمن ها چطور؟ قابلیت چت؟ شبیه سازی؟

پاسخ می تواند برای هر یک از موارد فوق “بله” باشد و به همان آسانی که می تواند “نه” باشد.

این نوع پیشرفت ها به مطالب دوره، مخاطبان هدف و اهداف کلی برنامه های آموزشی بستگی دارد.

در مورد افزودن ویژگی ها، قانون سختی برای زمان و مواردی که باید در آن گنجانده شود وجود ندارد.

اما در هر دوره آموزش یک جز اصلی وجود دارد. اگر به درستی انجام شود، تأثیر دوره به طور چشمگیری بهبود می یابد.

مطمئن شوید که “WIIFM” را پاسخ می دهید از همان ابتدا باید WIIFM (“What’s In It For Me”) یا همان (چه چیزی برای من وجود دارد)
را به صورت مستقیم انجام دهید.

وقتی کسی برای اولین بار به یک دوره می آید، همیشه این سوال را دارد که آیا ارزش دارد برای آن وقت بگذارم؟

این فرصت شماست تا مزایای یادگیری محتوا را در زمینه ای که برای دانش پذیر منطقی است به آنها بگویید.

هرچه در پاسخ دادن به این سوال نکات بیشتری داشته باشید، بهتر است. منافع (نتایج) را در زمینه ای که یادگیرنده می تواند با آن ارتباط برقرار کند، قاب کنید.

اگر این دوره برای مخاطبان خاص باشد، مزایایی که در مورد آن بحث می کنید باید مستقیماً با آن مخاطب مرتبط باشد.

هنگامی که شما مقدماتی را تعیین می کنید که دوره به طور معنی دار برای دانش پذیر منافعی را ایجاد میکند و نظر او را جلب می نماید، در آن صورت پذیرای مطالب بیشتری نیزخواهد بود.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: