نحوه بارم بندی و تعیین ضرایب دروس و آزمونها و تکالیف در ال ام اس کلاس روم

نحوه بارم بندی و تعیین ضرایب دروس و آزمونها و تکالیف در ال ام اس کلاس روم

تعیین ضریب و وزن برای نمره هر در

تعیین ضریب و وزن برای تکلیف و آزمون

نحوه بارم بندی سوالات هر آزمون

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: