نحوه ایجاد و ویرایش درس در ال ام اس کلاس روم

نحوه ایجاد و ویرایش درس، امکانات درس و… در ال ام اس کلاس روم

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: