دوازده ویژگی یادگیری اجتماعی

یادگیری اجتماعی در تمام سازمانها و در هر اندازه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

زیرا نشان داده شده است که برای اهداف آموزش و توسعه کاملاً موفق است.

هرگز آسان نبوده است که یک مولفه یادگیری اجتماعی در رویدادهای آموزش مجازی و زنده به کار گرفته شود.

به طور خاص، استفاده از یک رویکرد یادگیری ترکیبی با مولفه های یادگیری اجتماعی می تواند نتایج مثبتی داشته باشد.

اما موفقیت یک برنامه یادگیری اجتماعی فقط به اندازه اجراست. در حالی که ویژگی های چنین برنامه ای تا حدودی به سازمان وابسته است، هر برنامه یادگیری اجتماعی شباهت هایی به ویژه برنامه های موفق خواهد داشت.

عوامل موفقیت یادگیری اجتماعی ATD و i4CP مطالعاتی را انجام داده اند که این خصوصیات را بررسی می کنند.

متخصصان توسعه استعدادها عوامل پیروی از موفقیت را برای یک برنامه یادگیری اجتماعی در محل کار گزارش کردند:

۱- دسترسی باید آسان و سریع باشد.

۲- موانع فرهنگی، فناوری باید برداشته شود.

۳- رهبران و تأثیرگذاران باید از فناوریهای اجتماعی برای یادگیری الگو بگیرند.

۴- کاربران باید در طراحی فرصت های جذاب یادگیری مشارکت داشته باشند.

۵- تجربه و توانایی های اجتماعی باید در مدل های شایستگی گنجانده شود.

۶- تجربه و توانایی های اجتماعی باید در شرح شغل گنجانده شود.

۷- فراگیران باید انگیزه استفاده از رسانه های اجتماعی را داشته باشند.

۸- کارکنان باید به طور منظم در مورد استفاده موثر از رسانه های اجتماعی برای یادگیری راهنمایی شوند.

۹- تجربه و توانایی های اجتماعی باید بخشی از غربالگری متقاضیان باشد.

۱۰- استفاده از فناوری رسانه های اجتماعی برای یادگیری باید پیگیری و گزارش شود.

۱۱- به یادگیرندگانی که در شبکه های اجتماعی با دیگران به اشتراک می گذارند باید پاداش تعلق بگیرد.

۱۲- مشارکت در یادگیری اجتماعی باید یک انتظار رسمی شغلی باشد.

در حالی که هر یک از این موارد در مورد مولفه خاصی از اجرای یادگیری اجتماعی صحبت می کنند، اما یک جنبه مشترک در همه آنها این است که، همه آنها از همان روز اول سعی در ایجاد فرهنگ یادگیری اجتماعی دارند.

اگر کارمندان تازه استخدام شده و کارمندان باتجربه به طور یکسان وارد این فرهنگ شوند، احتمال موفقیت آن افزایش می یابد.

این یک یادآوری خوب است که موفقیت هر برنامه یادگیری به ابزارهای مورد استفاده بستگی ندارد بلکه فرایندی است که از طریق آن اجرا می شود، پرورش می یابد و در محیط کار ادغام می شود.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: