مشاهده پاسخ های آزمون و تکلیف و نمره دهی به آنها توسط مدرس در ال ام اس کلاس روم

مشاهده پاسخ های آزمون و تکلیف و نمره دهی به آنها توسط مدرس در ال ام اس کلاس روم

نحوه مشاهده پاسخ های کاربران به سوالات آزمون

نحوه مشاهده فایل های ارسال شده توسط دانش پذیران

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: