تقویت منفی در آموزش

اکثر مردم با مفاهیم تقویت مثبت و منفی آشنا هستند، یا تقریباً فکر می کنند آن را میشناسند!

در طول سالها دیده ایم که تعاریف این مفاهیم تقویت کننده اغلب برداشت غلطی دارند.

در بیشتر موارد، اگر از کسی بخواهید آنها را توصیف کند، می گویند تقویت مثبت برای یک رفتار خاص پاداش دارد، در حالی که تقویت منفی نوعی مجازات را اعمال می کند.

این لزوما درست نیست. پاداش و مجازات مشابه هستند اما یکسان نیستند.

چگونه “منفی” می تواند مفید باشد؟

یک دلیل اینکه منفی را با “مجازات” مرتبط می کنیم این است که وقتی به چیزی منفی فکر می کنیم، آن را بد (از این رو مجازات) تعبیر می کنیم. اما این مورد برای تقویت منفی نیست.

بین مجازات منفی و تقویت منفی تفاوت وجود دارد.

مجازات منفی شامل حذف یک محرک خاص به منظور کاهش رفتار مطلوب است.

یک مثال کلاسیک این است که کودک به منظور جلوگیری از تکرار چنین رفتاری، دچار مشکل می شود و چیزی مانند امتیاز استفاده از رایانه توسط والدینش از او گرفته شده است.

تقویت منفی شامل حذف یک محرک خاص به منظور افزایش رفتار مطلوب است. ساعت زنگ دار مثال خوبی است.

زنگ هشدار هنگام برخواستن و خاموش شدن متوقف می شود.

با ارتباط این موضوع با طراحی آموزشی، می توان از تقویت منفی برای تشویق کارمندان یک شرکت برای تکمیل آموزش انطباق آنلاین استفاده کرد.

به عنوان مثال، هر کارمندی که دوره انطباق را قبل از پایان ماه به پایان برساند، لازم نیست در سمینار آموزش نیمه روز زنده شرکت کند.

همانطور که می توانید تصور کنید، نرخ اتمام دوره یادگیری بسیار بالا خواهد بود!

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: