ایجاد تکیلف درسی در ال ام اس کلاس روم

ایجاد تکیلف درسی (لیست وظایف، بارگذاری فایل، ارسال متن) در ال ام اس کلاس روم

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: