مجله آموزش الکترونیکی

راهکارهای برتر بازاریابی اینترنتی

داشتن یک ایده عملی تجاری برای اطمینان از بقای شرکت تازه کار شما کافی نیست. همچنین باید مطمئن شوید که درک درستی از مخاطبان هدف خود و اینکه چگونه تجارت خود را به آنها معرفی می کنید ، دارید. به همین دلیل داشتن یک استراتژی جامع بازاریابی بسیار حیاتی است.

مطالعه مقاله »

اتخاذ رویکرد یادگیری خرد برای آموزش شرکت‌ها: تکه‌های کوچک‌تر، بازده بیشتر

یادگیری خرد را می توان به هر یک از این روشها تعریف کرد، اما در نهایت منجر به تغییرات رفتاری قابل توجهی می شود. فراگیران به طور مداوم با هر قطعه از محتوا ارتباط برقرار می کنند، در نتیجه باعث ارتقا اطلاعات و مهارت هایشان می شود که در نهایت منجر به بهبود عملکرد در شغلشان می شود.

مطالعه مقاله »