چگونه برای یادگیری آنلاین در خانه انگیزه بیشتری پیدا کنیم؟

اکنون که مجبور به یادگیری آنلاین در خانه هستید، شش راه ایجاد انگیزه برای انجام کارهای مدرسه و دانشگاه خود در خانه دارید. حتی در شرایط عادی نیز انگیزه گرفتن برای انجام کارهای مدرسه ممکن است دشوار باشد. اما این شرایطی که اکنون می گذرانیم عادی نیست.