آموزش ترکیبی: ترکیب آموزش حضوری و آزموش آنلاین

یادگیری ترکیبی برای شما این امکان را فراهم می سازد که بهترین روش های ممکن را به کار گیرید.
با توجه با نوع آموزش مد نظر و نوع محتوایی که قصد ارائه آن را دارید می توانید هر دو روش (مجازی و سنتی) را با هم ادغام کرده و استفاده نمایید.