آشنایی با اصطلاحات آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی شیوه‌ای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیتها و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره می‌گیرد.
به تعریفی دیگر، روش آموزش از راه دور است که با کاهش هزینه و از میان برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی در بستر اینترنت صورت می گیرد.